Warunki generalne Biura rachunkowego LOKKO ACCOUNTANCY Sp. z o.o.

Niniejsze warunki generalne mają zastosowanie do wszystkich usług, jak również stosunków umownych Biura rachunkowego LOKKO ACCOUNTANCY Sp. z o.o.

 • Artykuł 1 Ogólne

W niniejszych warunkach generalnych rozumie się przez:

A zleceniodawcę: stronę, która zlecenia udziela

B zleceniobiorcę : Biuro rachunkowe LOKKO ACCOUNTANCY Sp. z o.o.

 • Artykuł 2 Właściwość

2.1 Niniejsze warunki generalne znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między zleceniobiorcą a zleceniodawcą, wszystkich usług świadczonych przez zleceniobiorcę,  z zastrzeżeniem zmian tych warunków, które muszą zostać jednoznacznie potwierdzone na piśmie przez obie strony.

2.2 Zasady zachowania się i etyki zawodowej zleceniobiorcy stanowią część umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż zawsze będzie w pełni szanował wynikające z nich zobowiązania po stronie zleceniobiorcy.

 • Artykuł 3 Zawarcie umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę podpisanych potwierdzeń zlecenia. Potwierdzenie opiera się na informacjach przekazanych w tej chwili przez zleceniodawcę zleceniobiorcy. Potwierdzenie uważa się za pełne i prawidłowe odzwierciedlenie umowy. Umowa zostaje zawarta również, w przypadku zakupienia usługi online na stronie zleceniobiorcy www.lokko.com.pl.

3.2 Strony mogą dowodzić, iż umowa została zawarta w inny sposób.

3.3 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba z jej charakteru, zakresu lub treści udzielonego zlecenia wynika, iż została ona zawarta na czas określony.

 • Artykuł 4 Zobowiązania zleceniodawcy

4.1 Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania we właściwym czasie i w pożądanej formie wszelkich danych i dokumentów, które zdaniem zleceniodawcy są mu potrzebne do prawidłowego wykonania udzielonego zlecenia.

4.2 W przypadku zleceń obejmujących kontrolę sprawozdań finansowych, zleceniodawca poinformuje zleceniobiorcę o wszystkich innych informacjach, które są istotne dla wykonania lub zakończenia zlecenia.

4.3 Zleceniodawca gwarantuje rzetelność, poprawność i kompletność danych i dokumentów przekazywanych Zleceniobiorcy, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich, o ile co innego nie wynika z charakteru zlecenia.

4.4 Dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia w wykonaniu zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie, wynikające z nieprzekazania lub nieterminowego przekazania lub nienależytego przekazania wymaganych informacji i dokumentów, pokrywa zleceniodawca.

4.5 Jeśli i o ile zleceniodawca tego zażąda, udostępnione dokumenty zostaną im zwrócone.

 • Artykuł 5 Wykonanie zlecenia

5.1 Zleceniobiorca określa osobę, która wykona udzielone zlecenie osobę wykonuje się przyznane zlecenie oraz sposób jej wykonania.

5.2 Zleceniobiorca może najpierw wykonać więcej pracy aniżeli wynika to z powierzonego zlecenia i obciążyć nią zleceniodawcę, jeśli Klient uprzednio wyraził na to zgodę.

5.3 Jeśli zleceniodawca chce zaangażować osoby trzecie do wykonania zlecenia, to przystąpi do tego jedynie po osiągnięciu porozumienia ze zleceniobiorcą. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zleceniodawcy.

 • Artykuł 6 Klauzula poufności

6.1 O ile nie ciąży na nim ustawowy lub zawodowy obowiązek przekazania informacji, to zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności względem osób trzecich.

6.2 Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wykorzystania informacji udostępnionych mu przez zleceniodawcę w celu innym niż ten, dla którego je uzyskał. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zleceniobiorca działa sam w ramach postępowania dyscyplinarnego, cywilnego lub karnego, w którym informacja ta może być istotna.

6.3 O ile zleceniobiorca nie wyrazi na to uprzednio pisemnej zgody, to zleceniodawca nie będzie przekazywał treści raportów, porad ani innych, choćby niesporządzonych w formie pisemnej, oświadczeń wykonawcy, które nie zostały sporządzone lub złożone z zamiarem przekazania osobom trzecim informacji w nich zawartych. Zleceniodawca zapewni również, że osoby trzecie nie będą mogły zapoznać się z treścią, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.4. Zleceniobiorca nakłada swoje wynikające z niniejszego artykułu zobowiązania na osoby trzecie, które zostaną przez niego zaangażowane.

 • Artykuł 7 Własność intelektualna

7.1 Zleceniobiorca zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do rezultatów pracy umysłowej, z których korzysta lub korzystał w ramach wykonania zlecenia zleceniodawcy, w zakresie, w jakim wynikają one z przepisów prawa.

7.2 Zleceniodawcy w sposób wyraźny zabrania się powielania, publikacji lub eksploatacji tych produktów, programów komputerowych, projektów systemów, porad, (wzorów) umów, metod pracy i innych rezultatów pracy umysłowej zleceniobiorcy, a wszystko to w najszerszym znaczeniu tego słowa, z udziałem lub bez udziału stron trzecich.

7.3 Zleceniodawcy zabrania się przekazywania zasobów pomocniczych tych produktów osobom trzecim, do celów innych, aniżeli uzyskanie ekspertyzy dotyczącej pracy zleceniobiorcy.

 • Artykuł 8 Wynagrodzenie

8.1 Wynagrodzenie zleceniobiorcy jest niezależne od wyniku powierzonego zlecenia.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy, ale przed zakończeniem zlecenia w całości, zmianie ulegną zarobki i/lub ceny, to zleceniobiorca jest uprawniony do odpowiedniej zmiany uzgodnionej stawki, chyba że zleceniodawca i zleceniobiorca poczynili jeszcze inne uzgodnienia w tym zakresie.

8.3 Wynagrodzenie zleceniobiorcy, w razie potrzeby powiększone o zaliczki i deklaracje zaangażowanych osób trzecich są rozliczane ze zleceniodawcą co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co roku lub po wykonaniu całości prac, chyba że zleceniodawca i zleceniobiorca poczynili jeszcze inne uzgodnienia w tym zakresie. W odniesieniu do wszelkich należności zleceniodawcy względem zleceniobiorcy, odrębnemu rozliczeniu podlega podatek obrotowy.

8.4 Zleceniobiorca ma prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa, obliczyć koszty, które uległy zwiększeniu i odpowiednio zmodyfikować należne mu wynagrodzenie.

 • Artykuł 9 Zapłata

9.1 Dokonywana przez zleceniodawcę płatność powinna bez potrąceń, rabatów i kompensaty należności nastąpić z zachowaniem uzgodnionych terminów, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury. Płatność powinna nastąpić w euro, przez wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę.

9.2 Jeżeli zleceniodawca nie dokonał płatności z zachowaniem terminu, o którym mowa w artykule 9 ust. 1, to zleceniobiorca może, po co najmniej jednokrotnym wezwaniu zleceniodawcy do zapłaty, bez dalszego zawezwania do usunięcia uchybień i bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień zleceniobiorcy, począwszy od terminu zapłaty, naliczyć zleceniodawcy ustawowe odsetki do dnia całkowitej spłaty należności.

9.3 Wszystkie koszty sądowe i pozasądowe (postępowania egzekucyjnego), poniesione przez zleceniobiorcę w uzasadniony sposób w wyniku niespełnienia przez zleceniodawcę jego zobowiązań płatniczych, ponosi zleceniodawca.

9.4 Jeżeli sytuacja finansowa lub zachowania płatnicze zleceniodawcy, zdaniem zleceniobiorcy to uzasadnia, to zleceniobiorca może żądać od zleceniodawcy, aby ten niezwłocznie udzielił (dodatkowego) zabezpieczenia, w formie określonej przez zleceniobiorcę. Jeżeli zleceniodawca żądanego zabezpieczenia nie ustanowi, to zleceniobiorca może, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu uprawnień, niezwłocznie zawiesić dalsze wykonania umowy, a wszelkie należności zleceniodawcy względem zleceniobiorcy, bez względu na ich tytuł, stają się natychmiastowo wymagalne.

9.5 W przypadku wspólnie udzielonego zlecenia zleceniodawcy, w zakresie wykonania prac wspólnie na rzecz zleceniodawców, zleceniodawcy odpowiadają solidarnie za zapłatę kwoty wskazanej w fakturze.

 • Artykuł 10 Reklamacje

10.1 Reklamacje dotyczące wykonanej pracy i/lub kwoty faktury powinny zostać złożone zleceniobiorcy w ciągu 60 dni od daty wysłania dokumentów lub informacji, które podlegają reklamacji ze strony zleceniodawcy, bądź też w ciągu 60 dni od odkrycia wady, jeżeli zleceniodawca wykaże, że biorąc pod uwagę względy racjonalności nie mógł wcześniej wady tej odkryć.

10.2 Reklamacje, o których mowa w ustępie pierwszym, nie powodują zawieszenia obowiązku zapłaty po stronie zleceniodawcy.

10.3 Jeżeli złożona reklamacja jest uzasadniona, to zleceniobiorca dokona wyboru między modyfikacją naliczonego wynagrodzenia, bezpłatnym ulepszeniem lub ponownym wykonaniem odrzuconych prac lub częściowym nie wykonaniem (dalszej części) zlecenia, za zapłatą odszkodowania proporcjonalnego do wysokości zapłaconego już przez zleceniodawcę wynagrodzenia.

 • Artykuł 11 Termin dostawy

11.1 Jeżeli zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki lub powinien przekazać informacje i/lub materiały potrzebne do wykonania zlecenia, to termin, z zachowaniem którego prace powinny zostać zakończone nie rozpoczyna biegu wcześniej, aniżeli po tym jak otrzymano całą należność, odpowiednio przekazano całość niezbędnych informacji i/lub materiałów.

11.2 Terminy, z zachowaniem których prace powinny zostać zakończone, należy uważać za terminy ostateczne tylko, jeżeli w sposób wyraźny tak uzgodniono.

11.3 Umowa nie może – o ile jej wykonanie nie jest w sposób niewątpliwy niemożliwe – zostać przez zleceniodawcę rozwiązana z powodu przekroczenia terminu, chyba że zleceniobiorca też nie wykona umowy w całości lub części z zachowaniem wyznaczonego mu po upływie uzgodnionego terminu dostawy, z zachowaniem formy pisemnej i uwzględnieniem zasad racjonalności terminu. Rozwiązanie jest wtedy dopuszczalne zgodnie z artykułem 265 Księgi 6 Kodeksu Cywilnego.

 • Artykuł 12 Wypowiedzenie

12.1 Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą w każdej chwili dokonać wypowiedzenia umowy.

12.2 Wypowiedzenie powinno zostać zakomunikowane drugiej ze stron z zachowaniem formy pisemnej.

 • Artykuł 13 Odpowiedzialność

13.1 Zleceniobiorca wykona swoje prace najlepiej jak potrafi, z zachowaniem należytej staranności, której można oczekiwać od administratora i doradcy podatkowego. W przypadku popełnienia błędu na skutek przekazania mu przez zleceniodawcę nieprawidłowych lub niezupełnych informacji, zleceniobiorca nie odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę. Jeżeli zleceniodawca wykaże, że doznał szkody na skutek błędu zleceniobiorcy, którego uniknąłby w przypadku działania z należytą starannością, zleceniobiorca odpowiada za tę szkodę wyłącznie do kwoty maksymalnej równej jednokrotności kwoty wynagrodzenia za dane zlecenie w ostatnim roku kalendarzowym, chyba że po stronie zleceniobiorcy mowa jest o działaniu umyślnym lub też porównywalnym z rażącym niedbalstwem.

13.2 W przypadku, gdy dotyczy to prac administracyjnych zleceniobiorcy, zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z powodu szkody, spowodowanej przez przekazanie przez zleceniodawcę zleceniobiorcy nieprawidłowych lub niezupełnych informacji, chyba że zleceniodawca wykaże, że szkoda ta nie ma związku z zawinionym działaniem lub zaniechaniem, ani też nie jest spowodowana działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem ze strony zleceniobiorcy.

13.3 W przypadku, gdy dotyczy to prac podatkowych zleceniobiorcy, zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, bez względu na ich tytuł, które twierdzą, iż doznały szkody na skutek lub w związku z usługą poleconą zleceniodawcy. Przepis ten nie znajduje zastosowania w doniesieniu do roszczeń spowodowanych działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem ze strony zleceniobiorcy.

 • Artykuł 14 Termin przedawnienia

W zakresie, w jakim w Warunkach Generalnych nie wskazano inaczej, prawa do wytoczenia powództwa i inne uprawnienia zleceniodawcy, bez względu na ich tytuł, względem zleceniobiorcy w związku z pracami wykonywanymi przez zleceniobiorcę, przedawniają się w każdym przypadku po upływie roku od chwili, w której zleceniodawca dowiedział się lub biorąc pod uwagę względy racjonalności powinien był dowiedzieć się o istnieniu tych praw i uprawnień.

 • Artykuł 15 Prawo właściwe i sąd właściwy

15.1 Wszystkie umowy zawarte między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, a podlegające niniejszym Warunkom Generalnym, podlegają przepisom prawa holenderskiego.

15.2 Wszelkie spory powstałe w związku z umowami zawartymi między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, a które podlegają niniejszym warunkom, a nie należą do zakresu kompetencji rejonowego wydziału cywilnego sądu okręgowego, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla okręgu, w którym zleceniodawca posiada swoje miejsce zamieszkania.

15.3 W ramach odstępstwa od postanowień ustępu 2, zleceniodawca i zleceniobiorca mogą przedłożyć spór do rozstrzygnięcia przez kolegium ds. spornych.